Samorząd uczniowski
samorząd

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu w roku szkolnym 2016/2017

Do najważniejszych celów samorządu uczniowskiego należą:

 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
 2. Zapewnienie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 3. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy.
 4. Wdrażanie do zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.
 5. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły.
 6. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnienie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
 7. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej.
 8. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły.
 9. Inspirowanie do udziału w pracy społeczno - użytecznej.
 10. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 11. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami.
 12. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły.
 13. Realizacja projektów profilaktycznych.

Do najważniejszych uprawnień samorządu uczniowskiego należą:

 1. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 2. Samorząd wyraża opinie dotyczące problemów młodzieży, bierze udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
 3. Samorząd dysponuje funduszami będącymi w jego posiadaniu.

W poniedziałek 4 października 2016r. we wcześniej przygotowanej specjalnie sali 38, odbyły się wybory do władz Samorządu Szkolnego które trwały 3 godziny lekcyjne. Wybory są koniecznym elementem demokracji, kandydaci wraz ze swoimi sztabami wyborczymi podeszli do wyborów bardzo profesjonalnie prowadząc pozytywną kampanię.Przedstawiciele/przedstawicielki SU są wybierani w demokratycznych - równych, powszechnych i bezpośrednich wyborach, w tajnym głosowaniu. Bierne i czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie i uczennice szkoły. Kandydaci z poszczególnych klas zaprezentowali wiele ciekawych pomysłów na pracę SU. Każdy uczeń naszej szkoły miał prawo zagłosować na najlepszego według niego kandydata, który będzie pełnił funkcję przewodniczącego szkoły. Z tym tytułem wiążą się ważne decyzje i zadania, którym należy sprostać. Po wnikliwym przeliczeniu głosów, powołaliśmy do życia nowy skład Samorządu Szkolnego, na którego czele stanął uczeń klasy 3a Marcel Majewski. A oto wybrana przez naszych uczniów Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017:

Skład Samorządu Szkolnego:

 • PRZEWODNICZĄCY: MARCEL MAJEWSKI
 • ZASTĘPCA: MAJA HARKOT
 • SKARBNIK: NATALIA KUKUŁA
 • RZECZNIK PRAW UCZNIA: WERONIKA BRZOSKA

Sekcja radiowa:

 • PRZEWODNICZĄCA: KLAUDIA MAKOWSKA
 • SKŁAD: WIKTORIA PEDA, JULIA OZIĘBŁO, ALEKSANDRA CIŻYŃSKA, AGATA ROŻEK, KAMILA DOMAŃSKA, ZUZANNA LIS, AGNIESZKA NAPIERACZ

Sekcja artystyczna:

 • PRZEWODNICZĄCA: WIKTORIA LIBICKA
 • SKŁAD: ADRIAN FECHNER, ALEKSANDRA WTOREK, DOMINIKA PĘKALA, AGATA ROŻEK, MAŁORZATA LIS, WIKTORIA KRUPA, KATARZYNA SIERADZKA, GABRYIELA ZYCH, JULIA HALINIARZ

Sekcja organizacyjno-porządkowa:

 • PRZEWODNICZĄCY: MIKOŁAJ MALINOWSKI
 • SKŁAD: HUBERT ŻUBER, JAKUB BANASIAK, KAUDIA LAUR, ANGELIKA BUGALSKA, KLAUDIA MACIAS, ZUZANNA JUREK, MONIKA PIREK, NATALIA BOCIEK, KAROLINA BURDZY, DOMINIK DĄBEK,

Sekcja redakcyjna:

 • PRZEWODNICZĄCA: ZOFIA KUCZYŃSKA
 • SKŁAD: JULIA SZYSZKOWSKA, KINGA GRZESIAK, KAROLINA DYJAK, WIKTORIA KRUPA, KAMIL KACZMARSKI

Już wkrótce zamieścimy plan pracy SU na bieżący rok szkolny. Zapraszamy wszystkich do współpracy;) Spotykamy się w środę co dwa tygodnie o 14.20 w sali 36.

PRZYPOMINAMY! AKCJA "NAKRĘTKA" TRWA - POMAGAMY SANDOMIERSKIEMU PRZYTULISKU DLA ZWIERZĄT.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W FOTKACH - 2013/2014;)

WYBORY 2014;)

MIKOŁAJKI 2014;)